İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerin Disiplinlerarası Eğitim & Öğretiminde Robotik Sistemlerinin Kullanımına Yönelik Görüşleri

Metin Zengin

Özet


Özet: Yaşadığımız yüzyılda kurumların gelişmesi, başarı kazanması ve bu durumun sürdürülebilir olmasında bireylerin oldukça önemli bir role sahip oldukları varsayıldığında; bireylerin bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında zamanın ruhuna uygun, kaliteli bir eğitim almasının önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bilgi işlemsem düşünceyi içselleştirmiş, disiplinlerarası ve robotik destekli öğretim, problem çözme, eleştirel düşünme, inşa etme gibi birçok beceriyi kazandırma fırsatı sunmaktadır. Bu araştırmanın amacı; ilkokuldan, lise sona kadar öğrencilerin disiplinlerarası eğitim-öğretiminde robotik sistemlerin kullanımına yönelik görüşlerinin değişkenlere göre değişiminin incelenmesidir.  Araştırma, 2016 yılında, İstanbul’da Beşiktaş BİLSEM ile Boğaziçi Üniversitesi ile yaptığı işbirliği sonucu TÜBİTAK 4007 “Bilim Şenliği Destekleme Programı” projesi kapsamında gerçekleştirilen "İnovasyon 5B" adlı proje içerisinde yer alan “Robot Çadırı” atölyeleriyle sınırlandırılmıştır. Araştırma İstanbul’un çeşitli ilçelerinden gelen; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerin, cinsiyet, sınıf ve okullarının bağlı oldukları merci değişkenlerine göre, ziyaretçiler içinden seçilen yüz öğrenciye uygulanmıştır. (N=100)  alınmıştır. Araştırmanın modelini; yarı deneysel yöntem, eşitlenmemiş kontrol gruplu ön test - son test deseni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrenci kişisel bilgi formunun yanı sıra 3 adet anket kullanılmıştır. Yapılan etkinlikler:  Robotik eğitim setleri ile gerçekleştirilmiştir. Etkinlikler üç gün boyunca devam etmiştir. Elde edilen nicel veriler IBM SPSS 23.00 paket programı aracılığı ile p>0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Araştırma sonunda, katılımcı öğrencilerin robotik teknolojilerinin öğretim programları içerisinde kullanılmasında ilgili ve istekli oldukları, bilgi işlemsel düşünceyi içselleştirmiş disiplinlerarası öğretim hususunda oldukça olumlu görüşlere sahip oldukları belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Bilgi işlemsel Düşünme, Robotik, STEM,  Teknoloji, Üstün yetenek

Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.