Velilerin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri

Şenol SEZER

Özet


Bu çalışma, üstün yetenekli öğrencilerin velilerinin değerler eğitimine ilişkin görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma, nitel araştırma desenindedir. Araştırmanın çalışma grubu, 2012–2013 eğitim öğretim yılında, Giresun Bilim ve Sanat Merkezine devam eden 24 öğrencinin velilerinden oluşmaktadır. Çalışma grubu amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örneklem yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen anket formu aracılığı ile elde edilmiştir. Velilerin değer eğitimini çocukları açısından çok önemli görmektedir. Veliler, Bilim ve Sanat Merkezinde verilen değerler eğitimini yeterli bulmamaktadır. Velilerin çocuklarına kazandırılmasını istedikleri değerler ahlaki, ulusal ve evrensel değerler şeklinde sıralanmaktadır. Üstün yetenekli öğrencilerin velilerinin çocuklarına kazandırılmasını istediği ahlaki değerler sırasıyla doğruluk,  dürüstlük, saygı, çalışkanlık, sevgi, merhamet, adalet, hakkaniyet, fedakârlık, hayırseverlik ve cesarettir. Velilerin çocuklarına kazandırılmasını istediği başlıca ulusal değerler vatan ve millet sevgisi, ulusal değerlere saygı ve bağlılıktır. Velilerin çocuklarına kazandırılmasını istediği başlıca evrensel değerler, evrensel barışa katkı, insan sevgisi, insan haklarına saygıdır. Veliler, değer eğitiminin hükümetlerin eğitim politikalarına göre değişmemesi ve yaşam boyu sürdürülmesi gerektiği şeklinde görüş belirtmektedir.


Referanslar


KAYNAKÇA

Akbaba-Altun, S. (2003). Eğitim yönetimi ve değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(1), 7-18.

Akbaş, O. (2006). Değer eğitimi akımlarına genel bir bakış. Değerler Eğitimi Dergisi, 16(6), 9- 27.

Akınoğlu, O. (2003). Bir eğitim değeri olarak eleştirel düşünme. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(3), 7-26.

Altan, M. Z. (2011). Çoklu zekâ ve değerler eğitimi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi. 1(4), 53-57.

Aydın, M. (2003). Gençliğin değer algısı: Konya örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(3), 121-144.

Battistich, V., Schaps, E., Watson, M., Solomon, D., & Lewis, C. (2000). Effects of the child development project on students’ drug use and other problem behaviours. Journal of Primary Prevention, 21, 75-99.

Bebeau, M. J., Rest, J. R., & Narvaez, D. (1999). Beyond the promise: A perspective on research moral education. Educational Researcher, 28(4), 18-26.

Benninga, J. S., Berkowitz, M. W., Kuehn, P., & Smith, K. (2003). The relationship of character education implementation and academic achievement in elementary schools. Journal of Research in Character Education, 1(1), 19-32.

Berkowitz, M. W., & Bier, M. C. (2005a). What works in character education:A research-driven guide for educators. Washington, DC: Character Education Partnership.

Berkowitz, M. W., & Bier, M. C. (2005b). Character education parents as partners. Educational Leadership, The Whole Child 63(1), 64-69.

Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi (2009). Tebliğler Dergisi. Yayım Tarihi: Mart 2009. Sayısı: 2618.

Boran, A. İ., & Aydıner, R. (2008). Bilim ve sanat merkezlerinde matematik öğretiminde probleme dayalı öğrenme. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,15(9), 15–32.

Çengelci, T., Hancı, B. & Karaduman, H. (2013). Okul ortamında değerler eğitimi konusunda öğretmen ve öğrenci görüşleri. Değerler Eğitimi Dergisi, 11(25), 33-56.

Çubukçu, Z., Eker-Özenbaş, D., Çetintaş, N., Satı, D. & Yazlık-Şeker, Ü. (2012). Yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli gözünde öğretmenin sahip olması gereken değerler. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(1), 25-37.

Dağlıoğlu, H. E. & Alemdar, M. (2010). Üstün yetenekli bir çocuğun ebeveyni olmak. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(3), 849-860.

Demircioğlu, İ. H.,& Tokdemir, M. A. (2008). Değerlerin oluşturulma sürecinde Tarih eğitimi: Amaç, işlev ve içerik. Değerler Eğitimi Dergisi, 15(6), 69-88.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). The sage handbook of qualitative research. California: Sage Publications.

Deveci, H. & Ay, T. S. (2009). İlköğretim öğrencilerinin günlüklerine göre günlük yaşamda değerler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), 167-181.

Dewey, J. (2008). Okul ve toplum. (Çeviren: H. Avni Başman). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Dunbar, C. (2004). Best practises in classroom management. USA: Michigan State University Press.

Ekşi, H. (2003).Temel insani değerlerin kazandırılmasında bir yaklaşım: Karakter eğitimi. Değerler Eğitimi Dergisi,1(1), 79-96.

Ekşi, H. & Okudan, A. Y. (2011). Eğitim yöneticilerinin bakış açısı ile değerler eğitimi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 2(8), 178-190.

Geçit, Y., & Gençer, G. (2011). Hayat bilgisi dersinde kazandırılması beklenen değerlere ilişkin veli görüşleri. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(1), 78-90.

Genç, S. Z., & Eryaman, M. Y. (2008). Değişen değerler ve yeni eğitim paradigması. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 1(9), 89-102.

Gökdere, M. & Çepni, S. (2003). Üstün yetenekli çocuklara verilen değerler eğitiminde öğretmenin rolü. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(2), 93-107.

Gündüz, T. (2010). Üstün zekâlı çocuklarda ahlak gelişimi ve eğitimi. İ. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi. 1(1),157-177.

Gür, Ç. (2011). Üstün yetenekli çocukların karşılaştığı sosyal ve duygusal problemler ve bu problemlerin çözümüne ilişkin öneriler: Arkadaş edinme sorunu, alay edilme, anksiyete-endişeler ve aşırı mükemmeliyetçilik üzerine bir çalışma. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 27-29 April 2011, Antalya, Turkey.

Howard, R. W., Bekowitz, M. W. & Schaeffer, E. F.(2004). Politics of character education. Educational Policy, 18(1), 188-215.

Karatay, H. (2011). Karakter eğitiminde edebi eserlerin kullanımı. Turkish Studies, 6(1), 1398-1412.

Kızılçelik, S., & Erjem, Y. (1994). Açıklamalı sosyoloji terimler sözlüğü. Ankara: Atilla Kitabevi.

Kingore, B. (2001). Gifted kids, gifted characters, and great books. Gifted Child Today, 24(1), 30-32.

Klein, B. S. (2007). Raising gifted kids. USA: American Management Association.

Marshall,C., & Rosman, B. G. (2006). Designing qualitative research. California: Sage Publications.

Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. London: Sage Publications.

Moore, M. (2005). Meeting the educational needs of young gifted readers in the regular classroom. Gifted Child Today, 4(28), 40-65.

Özbay, Y. (2013). Üstün yetenekli çocuklar ve aileleri. Ankara: Hangar Marka İletişimi ve Reklam Hizmetleri.

Özdemir, S. M. (2011). Toplumsal değişme ve küreselleşme bağlamında eğitim ve eğitim programları: Kavramsal bir çözümleme. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 85-110.

Özensel, E. (2003). Sosyolojik bir olgu olarak değer. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(3), 217-239.

Refshauge, H. A. (2004). Values in NSW public schools. New South Wales: Department of Education and Training.

Renzulli, J. S. (1977). The enrichment triad model: A guide for developing defensible programs for gifted. Mansfield Centers CT: Creative Learning Press.

Singh, K. (2007). Quantitative social research methods. New Delhi: Sage Publications.

Silverman, L. K. (1994). The moral sensitivity of gifted children and the evolution of society. Roeper Review, 17, 110-116.

Sönmez, H. (2011). Üstün yeteneklilerin eğitimi. Bilim ve Aklın Işığında Eğitim Dergisi, 12(141), 43-45.

Şenol, C. (2011). Üstün yeteneklilerin eğitim programına ilişkin öğretmen görüşleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye.

Tay, B., & Yıldırım, K. (2009). Sosyal bilgiler dersinde kazandırılması amaçlanan değerlere ilişkin veli görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(3), 1499-1542.

Thompson, L. (2010). Character education and school climate. (Unpubublished Master Thesis). University of Minnesota, Duluth, USA.

Tillman, D. (2000). Living values activities for young adults. Florida: Health Communications Inc.

Ünlüer, G. (2012). Sosyal bilgiler dersinde sorumluluk değerinin kazandırılmasına ilişkin veli görüşleri. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 3(6), 95-116.

Vincent, P. F. & McCoach, P. (2004). Character education by design a blueprint for successful district and school initiatives. Maryland: Maryland State Department of Education.

Wagale, E. (2001). Ennergam yöntemiyle çocuk yetiştirmek. (Çev: Günseli Aksoy). İstanbul: Rota Yayınları.

Walters, J. & Frei, S. (2007). Managing classroom behavior and discipline. USA: Shell Education Press.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Yılmaz, M. (2003). Öğrenme stili ve değer eğitimi. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(2), 121-122.

Yiğittir, S., & Öcal, A. (2010). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin değer yönelimleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(1), 407-416.

Yiğittir, S. (2010). İlköğretim öğrenci velilerinin okullarda kazandırılmasını arzuladığı değerler. Değerler Eğitimi Dergisi. 8(19), 207-223.


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.