Bilim Ve Sanat Merkezlerine Devam Eden Üstün Yetenekli Öğrencilerin Başarı Durumları

Eşref AKKAŞ, Cevat EKER

Özet


ÖZET: Araştırmanın amacı Düzce Bilim ve Sanat Merkezi’ne devam eden üstün yetenekli öğrencilerin örgün eğitim
aldıkları okullarındaki başarı durumlarını belirlemek, BİLSEM’e devam ettiği süreç içerisinde başarı durumlarındaki
değişim hakkında bilgi edinmektir. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada 43 üstün yetenekli
öğrencinin verilerine ulaşılmıştır. Araştırma verilerin elde edilmesinde üstün yetenekli öğrencilerin okullarından
alınan transkript belgeleri kullanılmıştır. BİLSEM’e devam eden üstün yetenekli öğrencilerin Matematik derslerinde
tekrarlı üç yıl yılsonu ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmamıştır. BİLSEM’e devam eden üstün yetenekli
öğrencilerin, yılsonu genel ortalama puanları arasında anlamlı fark bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: üstün yetenek, başarı, bilim ve sanat merkezi

Referanslar


Ataman, A. (2005). Özel Eğitime Giriş. (2.Basım). Ankara: Gündüz Eğitim Yayıncılık.

Dönmez, N. B. (2004). Bilim ve sanat merkezlerinin kuruluşu ve işleyişinde yapılması gereken

düzenlemeler. Üstün Yetenekli Çocuklar Bildiri Kitabı: Çocuk Vakfı Yayınları 64, (69–73).

Gökdere. M. ve Küçük. M. (2003). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Fen Öğretimindeki Mevcut Durum;

Türkiye Örneklemi. Kuramda ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 101-124.

Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemleri. (11. Baskı.) Ankara: Nobel Yayınları

MEB, (2007). Bilim ve sanat merkezleri yönergesi. Tebliğler Dergisi, 2593.

Renzulli, J. S. (1986). The Three Ring Conception Of Giftedness: A Development Model Or Creative

Productivity. Cambridge. Cambridge Pres.(51–92).

Tannenbaum, J. A. (2003). Nature and Nurture of Giftedness, the Handbook of Gifted Education (3rd

ed.), N. Colangelo ve G. Davis (Eds.), Allyn ve Bacon, Boston. (45)


Tam Metin: PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.