Öğretmenler İçin Üstün Yetenekliler Eğitimine İlişkin Tutum Ölçeği Türkiye İçin Uyarlama Çalışmasının Yeniden Gözden Geçirilmesi

Hasan Said TORTOP

Özet


Özet: Üstün yetenekli eğitimi konusunda bir çok gelişmekte olan ülke yeni yeni farkındalık geliştirmeye başlamıştır. Gelişmiş ülkelerdeki üstün yeteneklilerin eğitimine yönelik bir çok eğitimsel uygulamalar ve birikim, gelişmekte olan ülkelerde bulunmamaktadır. Bu ise gelişmiş ülkelerde geliştirilmiş olan üstün yetenekli eğitimine ilişkin tutum ölçeklerindeki bazı maddelerinin ve boyutların, gelişmekte olan ülkelerde çalışmaması ve ortaya çıkmamasına yol açmaktadır. Bu çalışmada, uyarlaması tarafımdan (Tortop, 2012a) yapılan Üstün Yetenekliler Eğitimine İlişkin Tutum Ölçeği (ÜYETÖ)’nin güvenilirlik boyutundaki bazı sorunlu yanlarının giderilmesine çalışılarak, orijinal ölçekte kısaltma yapılmıştır. Böylelikle ölçeğin üç faktörden oluşan yapısı ve 14 maddelik kısa formu oluşturulmuştur. Ölçeğin tümünün Cronbach α katsayısı 0.792 olurken, ÜYÜDİB boyutu (.724), ÜYÖKOB boyutu (.614), ÖYSOB boyutu (.749) olarak belirlenmiştir Ölçeğin kısa formunun Türkiye’de yapılacak üstün yeteneklilerin eğitimiyle ilgili çalışmalarda -bilhassa deneysel çalışmalarda- sağlıklı sonuçlar vermesi açısından kullanımı uygundur.. İlerideki çalışmalarda, Türkiye’ye özgü bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi araştırmacılara önerilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Üstün yeteneklilerin eğitimi, tutum ölçeği, geçerlik, güvenirlik

Referanslar


Arbuckle, J. L. (2012). IBM SPSS Amos 19 User’s Guide. www.amosdevelopment.com/download/amos.pdf

Barrett, P. (2007). Structural equation modelling: adjudging model fit. Personality and Individual Differences. 42. 815-824

Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (8. baskı), Ankara: PegemA Yayınları.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.,K., Akgün, Ö.,E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, PegemA yayıncılık, 8. baskı, Ankara.

Byrne, B.M., (2011), Structural Equation Modeling with AMOS: Basic Concepts, Applications, and Programming. Second Edition. Mahwah, NJ: LEA, London.

Çolakoğlu, Ö., & Ekşi, C., (2014). Açımlayıcı faktör analiz sürecini etkileyen unsurların değerlendirilmesi. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi. 2(1), 58-64.

Nadeau, L. (1984). Construction d'une echeller attitude face a la douance (enfants doues)

[Construction of an attitude scale toward giftedness (gifted children)]. Unpublished master's thesis,University du Quebec a Montreal, Montreal.

Gagne, F., & Nadeau, L. (1985). Dimensions of attitudes toward giftedness. In A. H. Roldan, (ed.), Gifted and talented children, youth and adults: Their social perspective and culture (pp. 148-170). NY: Trillium Press.

Gagné, F. (1991). Brief presentation of Gagné and Nadeau‘s attitude scale: Opinions about the gifted and their education. Montreal: University of Québec.

Gross, M. U. M. (1994). Changing teacher attitudes to gifted students through inservice training. Gifted and Talented International, 9(1), 15-21.

Hoe, S.L. (2008). Issues and procedures in adopting structural equation modeling Technique. Journal of Applied Quantitative Methods. 3(1). 76-83.

Kline, R. B. (1998). Principal and Practice of Structural Equation Modeling. New York: The Guilford Press.

Lassig, C J. (2003) Gifted and talented education reforms: Effects on teachers' attitudes. In B. Bartlett, & F. Bryer, and D. Roebuck (Eds.), Proceedings 1st Annual International Conference on Cognition, Language, and Special Education Research: Reimagining Practice: Researching Change (pp. 141-152).

McCoach, D. & Siegle, D. (2007). What predicts teachers‟ attitudes toward the gifted? Gifted Child Quarterly, 51, 246.

MEB, Bilim Sanat Merkezi Yönergesi (2012). http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2593_0.html

Sak, U. (2011). Üstün yetenekliler eğitim programları modeli (ÜYEP) ve sosyal geçerliliği. Eğitim ve Bilim. 36(161), 1-17.

Siegle, D., & McCoach, B. (2004). Opinions about the gifted and their education. Paper presented at the American Education Research Association Annual Meeting, Montreal, Canada.

Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara. Nobel Yayıncılık.

Tezbaşaran, A. A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. İkinci baskı. Ankara: Türk Psikologlar derneği yayınları.

Tortop, H.S., (2012a). Öğretmenler için üstün yeteneklilerin eğitimine ilişkin tutum ölçeği adaptasyon çalışması. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 89-106.

Tortop, H.S., (2012b). Olağanüstü üstün yetenekli öğrencilerin eğitim sürecinde radikal hızlandırma ve türkiye'nin durumu. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2(2), 106-113.

Tortop, H.S., (2012c). Öğretmen adaylarının üstün yetenekli ve çokkültürlü eğitime ilişkin tutumları. 23. Ulusal Eğitim Özel Eğitim Kongresi. Bolu, Türkiye, Ekim, 2013.


Tam Metin: PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.