Üstün Yeteneklilerle İlgili Yapılan Araştırmalarda Kullanılan Anahtar Kelimelerin Analizi

Üzeyir Ogurlu, Şahin Çayır

Özet


In this study, keywords of research were examined in the field of gifted education in Turkey. The study was carried out on 583 keywords which were obtained from 95 dissertations and 41 articles that were published between 1999 and 2014. As a result of the analysis of the data obtained from the study, it was found that there were different keywords that were used to refer “gifted” concept. “Science and Art Center” and “intelligence” were the most used keywords in studies about gifted. In addition, the most used theme were “identification and tests” and “guidance” in terms of themes which were formed as a result of content analysis of keywords in the study. Results that would shed light on future research have been obtained in the field of gifted education


Referanslar


Apaydın, S. (2009). 2000–2008 yılları arasında Türkiye’de fizik eğitimi araştırmaları. The First International Congress of Educational Research, Çanakkale, Türkiye. http://oc.eab.org.tr/egtconf/pdfkitap/pdf/574.pdf adresinden 25.05.2014 tarihinde erişilmiştir.

Ataman A. (2004). Üstün Yetenekli Çocuk ile Yaşamak. Şirin, M., R., Kulaksızoğlu A, ve Bilgili A., E., (Ed), I.Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Seçilmiş Makaleler Kitabı içinde, (417-438). Çocuk Vakfı Yayınları, Yayın No:64, İstanbul.

Card, N. A. (2012). Applied meta-analysis for social science research. New York: The Guilford Press.

Chalmers, I., Hedges, L. V., & Cooper, H. (2002). A brief history of research synthesis. Evaluation & The Health Professions, 25(1), 12-37.

Chan, M. L. E., & Arvey, R. D. (2012). Meta-analysis and the development of knowledge. Perspectives on Psychological Science, 7(1), 79-92.

Ersoy, Ö., Avcı, N., (2004): Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekliler. Şirin, M., R., Kulaksızoğlu A, ve Bilgili A., E., (Ed), I.Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Seçilmiş Makaleler Kitabı içinde, (195-210). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları, Yayın No:64,

Fraenkel J.R. & Wallen N.E. (2003). How to design and evaluate research in education, 5th Edt., London, Pearson.

Güven E., Hamalosmanoğlu M., Kaplan Z. & Varinlioğlu S.,(2014). Çevre eğitimi araştırmalarında kullanılan anahtar kelimelerin analizi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 4(3),76-82

Hartley, J., & Kostoff, R.N. (2003). How useful are ‘key words’ in scientific journals? Journal of Information Science, 29(5), 433–438.

Kozak, N. (2000). Türkiye’ de akademik turizm literatürünün gelişim süreci üzerine bir inceleme. DAÜ Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(1), 15-55.

Kulaksızoğlu, A., Bilgili, A.E. & Şirin, M.R., (Ed) (2004).Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Bildiriler Kitabı, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları 64

MEB, (2009b): Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26184_0.html, 05.07.2014 tarihinde alınmıştır.

Meb,(2014) Özel Yetenekli Bireylerin Eğitimi Strateji ve Uygulama Kılavuzu http://orgm.meb.gov.tr/www/ozel-yetenekli-bireylerin-egitimi-strateji-ve-uygulama-kilavuzu/icerik/300 05.07.2014 tarihinde alınmıştır.

Metin, N. (1999). Üstün yetenekli çocuklar. Ankara: Öz Aşama Matbaacılık San. ve Tic. Ltd.Şti.

Moore, A. D., (1992). Gifted and talented children and youth. In L. M. Bullock (Eds.), Exceptionalities in Children and Youth (420-448). USA: Allyn and Bacon Inc.

Mulrow, C. D. (1994). Systematic reviews: Rationale for systematic reviews. British Medical Journal, 309, 597-599.

Özenç M. & Özenç E. G. (2013). Türkiye‘de üstün yetenekli öğrencilerle ilgili yapılan lisansüstü eğitim tezlerinin çok boyutlu olarak incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 171,13-28.

Sak, U. (2010). Üstün zekalılar özellikleri tanılanmaları ve eğitimleri. Maya Akademi, Ankara.

Sak, U. (2011). Üstün Yetenekliler Eğitim Programları Modeli (ÜYEP) ve sosyal geçerliği. Eğitim ve Bilim, 36, 213-229.

Sevim O. & İşcan A. (2012). Türkçenin eğitimi ve öğretimi alanında yapılan yüksek lisans tezlerinde geçen anahtar kelimelere dönük bir içerik analizi. Turkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 7(1), 1863-1873.

Tatar, E, & Tatar, E. (2008). Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Araştırmalarının Analizi-1: Anahtar Kelimeler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 89-103.

Üstüner, M. & Cömert, M. (2008). Eğitim yönetimi teftişi planlaması ve ekonomisi anabilim dalı lisansüstü dersleri ve tezlerine ilişkin bir inceleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. 15 (55), 497-515.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.