Üstün Yetenekli Öğrencilerin Perspektifinden Bilim Ve Sanat Merkezlerinin Hoş Ve Hoş Olmayan Özellikleri Ve Değişiklik Talepleri

Ahmet BİLDİREN, Berk TÜRKKANI

Özet


ÖZET: Bu araştırmanın amacı, üstün yetenekli öğrencilerin gözünden Bilim ve Sanat Merkezi kurumundan
beklentilerini saptamaktır. Araştırmanın örneklemini İzmir İli’nde 14 farklı ilçeden seçilmiş ve sınıf düzeyleri 3. ile
12. sınıfları arasında değişen 100 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak 3 açık uçlu sorudan oluşan
görüşme formu uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi betimsel analiz yoluyla yapılmıştır. Sonuç olarak üstün
yetenekli öğrenciler, Bilim ve Sanat Merkezleri ile ilgili kolay ulaşılabilecekleri, performanslarını ortaya
koyabilmeleri için gerekli donanım, araç ve gereçlerin karşılandığı bir özel eğitim kurumu beklentisi içerisinde
oldukları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: üstün yetenekli öğrenciler, Bilim ve Sanat Merkezi, beklenti

Referanslar


KAYNAKLAR

Akarsu, F. (2001). Üstün Yetenekli Çocuklar, Aileleri ve Sorunları, Ankara: Eduser Yayınları.

Ataman, A. (2004). “Üstün Yetenekli/Zekalı Çocuk İle Yaşamak”. Üstün Yetenekli Çocuklar Seçilmiş

Makaleler Kitabı, Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul.

Bildiren, A. (2011) “Üstün Yetenekli Çocuklar” Doğan Kitap, İstanbul.

Davaslıgil, U., Aslan, E. Ve Beşkardeş, Ü. (2000). “Üstün ve Özel Yetenekli Çocuklara İlişkin Alt

Komisyonu”, I. İstanbul Çocuk Kurultayı Projeler Kitabı. İstanbul Çocuk Vakfı Yayınları,

İstanbul.

Davaslıgil, Ü., (1990). Üstün Çocuklar, Yaşadıkça Eğitim, Sayı:13, İstanbul.

Davaslıgil, U., Metin, U., Çeki, E., Köse, M. A., Çapkan, N. ve Şirin, M.R. (2004).

Üstün Yetenekli Çocuklar Durum Tespit Komisyonu Ön Raporu. İstanbul: Çocuk Vakfı

Yayınları: 67, I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar

Kongresi Yayın Dizisi:5.

Dinnocenti, S. T. (1998). Differentitaion: Definition and Description for gifted and talented. 1998 Spring

Newsletter.

Ercan, I., Z., Z. (2004) Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi İçin Temel Prensipler ve Kullanılan

Teknikler, I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Bildiriler Kitabı, Çocuk Vakfı

Yayınları, İstanbul.

George, D. (2003). Gifted education. London, Britain: David Fulton Publishers.

Jost, M. (2006). İleri Zekalı Çocukları Tespit Etmek ve Desteklemek (A. Kanat, Çev). İzmir, İlya İzmir

Yayınevi.

Kerem, A. E., Kınık, E. (2004) Erken Çocukluk Eğitiminde Üstün Yetenekli Çocuklara “Kimlikli

Bebekler” Çalışmasıyla Farklı Bir Bakış: Bir Uygula Örneği “Deha Bebek”. Türkiye Üstün

Yetenekli Çocuklar Kongresi Bildiriler Kitabı, Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul.

Maker, J. (2003). “ New Direction in Enrichment and Acceleration”, In N. Colangelo and G. Davis (Ed.),

Handbook of Gifted Education, Boston: Allyn and Bacon.

Meb, Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi, 2007

Metin, N. (1999). “Üstün Yetenekli Çocuklar”. Özaşama Matbaacılık, Ankara

Şahin, A. (1996). Üstün Yetenek. Yaşadıkça Eğitim. Sayı:47 İstanbul.

Silverman L. K. (1992). How Parents Can Support Gifted Children, www.ericec.org.

Steiner Hillary Hettinger ve Martha Carr, (September 2003), “Cognitive Development in Gifted Children:

Toward a More Precise Understanding of Emerging Differences in İntelligence”,Educational

Psyhology Review, Vol.15, No.3.

Swanson, H.Lee,(Sep.1992),“ The Relationship Between Metacognition and Problem Solving in Gifted

Children”, Academic Search Premier, Vol.15, No.1

Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi (2004). Üstün Yetenekli Çocuklar Durum Tespiti Ön

Raporu. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları


Tam Metin: PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.