BİLSEM ve İlkokul Yöneticilerinin Örgütsel Bağlılıklarının Karşılaştırılması

Erkan Erdik

Özet


Özet: Bu araştırmanın amacı; Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan yöneticilerle ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin, örgütsel bağlılık düzeyleri açısından aralarında anlamlı bir fark olup olmadığını bulmak için karşılaştırmalı bir analiz yapmaktır. Çalışma grubu; Türkiye’deki 39 ildeki 43 Bilim ve Sanat Merkezinde görev yapan 87 yönetici ile 39 ildeki 43 ilköğretim okulunda görev yapan 91 yönetici olmak üzere toplam 178 yöneticiden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Kişisel Bilgi Formu ve Balay (2000) tarafından geliştirilen “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Verileri analiz etmek için, aritmetik ortalama, standart sapma, yüzde, pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı ve çoklu regresyon analizi teknikleri kullanılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Bilim ve sanat merkezi, yönetici, örgütsel bağlılık

Referanslar


Akınaltuğ, E. (2003). Yöneticilerde iş stresi, iş doyumu ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesi: TEDAŞ örneği. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale.

Balay, R. (2000). Özel ve resmi liselerde yönetici ve öğretmenlerin örgütsel bağlılığı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara.

Bıkan, N. (2008). İlköğretim okullarında yönetim ve sorunları üzerine yönetici görüşleri. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.

Celep, C. (1996). Eğitim örgütlerinde öğretmenlerin örgütsel adanmışlığı. Eğitim ve Bilim Dergisi, 22 (108), 56-62.

Çetin, M. Ö. (2004). Örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Everett, G. L. (1992). Teacher attitudinal commitment: a function of the school, the teacher and the principles leadership. Ph.D. Dissertation Abstracts International, 52 (8), 2766-A.

Güneş, A. (2008). Okul müdürlerinin çatışma yönetimi ile yönetim stilleri arasındaki farklar. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.

Kırel, Ç. (1999). Esnek çalışma saatleri uygulamalarında cinsiyet, iş tatmini ve iş bağlılığı ilişkisi. İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, 28(2). http://www.isletme.istanbul.edu.tr/dergi/kasim99/kasim3.htm. 12/08/2005.

Kömürcüoğlu, H. (2003). Belirsizlik ortamında iş tatmini ve işe bağlılık. İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. 5 (1), http://www.isguc.org/arc_view.php?ex=36. 12/08/2005.

Kulaksızoğlu, A., & Otrar, M. ( 2004) Fen ve genel lise 10. sınıf öğrencilerinin mesleki olgunluk düzeyi bakımından karşılaştırılması. 1. Üstün Yetenekli Çocuklar Kongre Bildiri Kitabı. Çocuk Vakfı Yayınları. İstanbul, s:285.

Özsoy, A. S.; Ergül, Ş.; Bayık, A. (2004). Bir yüksekokul çalışanlarının kuruma bağlılık durumlarının incelenmesi. İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. 6(2), http://www.isguc.org/arc_view.php?ex=221.

Rozenblum, E.F. (1993). Why teachers stay: a process of developing commitment. Ph.D. Dissertation Abstracts International, 54 (4), 1188-A.

Tekbaş, D., & Ataman, A. (2004). Kaynaştırma ortamında üstün zekâlı çocuğa uygulanan zenginleştirme programı hakkında örnek olay incelemesi ve programın etkililiğine ilişkin bir araştırma. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Üstün Yetenekli Çocuklar Bildiriler Kitabı. Çocuk Vakfı Yayınları. İstanbul, c.64 (2). s:187-201.

Tuncer, A. (1995). M.E.B. bilgisayar eğitimi ve hizmetleri genel müdürlüğü personelinin iş doyumu ve örgütsel bağlılık durumları. TODAİE. Yayınlanmamış Lisansüstü Uzmanlık Tezi. Ankara.

Vroom, P.V. (1992). Role conflict, commitment and coping and scholarly productivity and satisfaction of social work academics. Ph.D. Dissertation Abstracts International, 52 (7), 2433-2434

Yüksel, İ. (2003). Hemşirelerin iş güçlüğü faktörlerinin belirlenmesi, iş doyumu ve örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin analizi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, 5 (20), 36-42.

Zaman, O. (2006). Ortaöğretim kurumlarında çalışan alan dışından atanmış rehber öğretmenlerin iş doyumları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki (Ankara ili örneği). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara.


Tam Metin: PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.