Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Ve Çok Kültürlü Eğitime İlişkin Tutumları

Hasan Said TORTOP

Özet


ÖZET: Günümüz sorunlu konuları arasında olan çok kültürlü ve üstün yetenekli eğitim, eğitim politikalarında gittikçe önemli hale gelmektedir. Öğretmen eğitiminde bu konular üzerinde önemle durulması kaçınılmazdır. Bu çalışmada öğretmen adaylarının üstün yetenekli ve çok kültürlü eğitime ilişkin tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Veriler 2011-2012 öğretim yılında Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören toplam 120 öğretmen adayından elde edilmiştir.  Veri toplama araçları olarak; Üstün Yeteneklilik ve Üstün Yetenekli Eğitime İlişkin Tutum Ölçeği (ÜYETÖ) ve Çokkültürlü Eğitime İlişkin Tutum Ölçeği (ÇETÖ) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının üstün yetenekli eğitime ilişkin tutumlarının cinsiyet, yaş, bölüm gibi değişkenlere göre farklılaşmadığını ancak çok kültürlü eğitime ilişkin tutumların sadece cinsiyete göre anlamı olarak farklılaştığı görülmüştür (p<.05). Ayrıca öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitime ilişkin tutumları ile üstün yetenekli eğitime ilişkin tutumları arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=.432, p<.005).

Anahtar Sözcükler: öğretmen adayları, çok kültürlü eğitim, üstün yetenekli eğitim

Tam Metin: PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.