Üstün Yetenekli Öğrenciler için Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi

Ali SICAK, Eşref AKKAŞ

Özet


ÖZET: Bilim ve Sanat Merkezleri; okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki üstün yetenekli
çocuk/öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde
kullanmalarını sağlamak üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır. Bu çalışmada, Bilim ve Sanat Merkezlerine devam
eden öğrencilerin Bilim ve Sanat Merkezine yönelik tutumlarını ölçmekte kullanılabilecek bir ölçme aracının
geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ölçekte özdeğeri 1 den büyük olan 3 faktörün bulunduğu görülmüştür. 3 faktörde
açıklanan varyansın birinci faktörde 38.450, ikinci faktörde 47.346, üçüncü faktörde 55,572 olduğu görülmüştür.
Açıklanan bu varyansın yeterli olduğu görülmektedir. Ölçekte yer alan maddelerden 5 tanesi olumsuz, 12 tanesi
olumludur. Madde geçerlilikleri için madde – toplam korelâsyonlarına bakılmıştır. Madde korelasyonları .40 ile .69
arasında değişmektedir. Bu durum ölçekte yer alan maddelerin ölçeğin bütünüyle aynı yapıya sahip olduğunu
gösterir. Ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .88 bulunmuştur. Bilim ve Sanat Merkezlerine devam
öğrencilerin tutumlarını belirlemek için geliştirilen BYTÖ’nin geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılarak ölçek nihai
halini almıştır.
Anahtar Sözcükler: bilim ve sanat merkezi, üstün yetenekli, tutum

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.