Türkiye’deki Üstün Yetenekli Öğrencilerin Bilim Ve Sanat Merkezlerine İlişkin Metaforik Algıları

Kürşat KUNT, Hasan Said TORTOP

Özet


ÖZET: Bu çalışma, Türkiye’deki üstün yetenekli öğrencilerin Bilim ve Sanat Merkezleri’ne (BİLSEM) ilişkin
metaforik algılarının incelemek amacıyla 2012-2013 öğretim yılında yapılmıştır. Araştırmaya katılımcı olarak üç
farklı ilden toplam 112 üstün yetenekli öğrenci katılmıştır. Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden, betimsel analiz
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre üstün yetenekli öğrencilerin ürettikleri 67 adet metafor 9
kategori altında toplanmıştır. Araştırmaya katılan üstün yetenekli öğrencilerin BİLSEM’lere yönelik metaforik
algılarından oluşan kategorilerden bazıları: “Bilgi Kaynağı Ve Aktarıcısı Olarak Bilsem”, “Eğlenceli Öğrenme
Ortamı Olarak Bilsem” ve “Güvenli Öğrenme Ortamı Olarak Bilsem” şeklindedir. Araştırmanın sonuçlarına göre ise
üstün yetenekli öğrencilerin BİLSEM’lere yönelik metaforik algıları oldukça olumludur. Bu sonuç üstün yetenekli
öğrencilerin BİLSEM’lere yönelik metaforik algılarının, BİLSEM’lerin kuruluş amaçlarıyla paralellik gösterdiğini
ortaya çıkarmıştır.
Anahtar Sözcükler: üstün yetenekli öğrenci, bilim ve sanat merkezi (BİLSEM) , metafor

Tam Metin: PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.