Bilim ve Sanat Merkezlerindeki Uyum ve Destek Eğitimi Programlarının Üstün Yeteneklilerde Yaratıcılığa Etkisi

Eşref AKKAŞ

Özet


ÖZET: Araştırmanın amacı, Bilim ve Sanat Merkezleri’nde üstün yetenekli öğrencilere uygulanan Uyum Programı
ve Destek Eğitim Programı etkinliklerinin üstün yetenekli öğrencilerin yaratıcı düşünme düzeylerine etkisini
belirlemektir. Araştırma deneysel desenlerden “tek grup öntest-sontest desen” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma
grubunu, Düzce Bilim ve Sanat Merkezi’nde eğitim alan 33 üstün yetenekli öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada
veri toplama aracı olarak uygulama öncesi ve sonrasındaki yaratıcı düşünme düzeylerini belirlemek amacıyla
Torrance Yaratıcı Düşünme Testi’nin (TYDT) Şekilsel A formu kullanılmıştır. Araştırmanın bulgulara göre; Uyum
ve Destek Eğitim programına katılan üstün yetenekli öğrencilerin akıcılık, orijinallik, başlıkların soyutluğu, erken
kapamaya karşı direnç ve yaratıcılık toplam ön test ve son test puanları arasında son test lehine anlamlı fark
bulunurken, detaylandırma ön test son test puanları arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Araştırmanın cinsiyet
değişkenine göre bulguları, TYDT alt boyutları ve yaratıcılık toplam ön test puanları arasında anlamlı bir fark
olmadığı, son test detaylandırma alt boyutu hariç, TYDT alt boyutları ve yaratıcılık toplam son test puanları arasında
cinsiyete göre anlamlı bir fark bulunamamıştır.
Anahtar Sözcükler: üstün yetenek, yaratıcı düşünme, bilim ve sanat merkezi

Tam Metin: PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.