Üstün Yetenekli Öğrencilerin Matematiksel Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Manisa Bilim ve Sanat Merkezi Örneği

Serkan KULOGLU, Devrim UZEL

Özet


ÖZET: Bu araştırmada, Manisa Bilim ve Sanat Merkezi Bireysel Yetenekleri Farkettirme Programı’na (BYFP)
devam eden üstün yetenekli öğrencilerin matematik tutumlarının, öğrenme stillerine, öğrencilerin cinsiyetine, annebabaların
eğitim düzeylerine ve anne-babaların aylık ekonomik gelirlerine bağlı olarak incelenmesi amaçlanmıştır.
Çalışmanın örneklemini 2012–2013 eğitim-öğretim yılında Manisa Bilim ve Sanat Merkezi BYFP’ındaki gönüllü
katılımlı 68 ilkokul ve ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, ‘İlköğretim İçin Kısaltılmış
Matematik Tutum Ölçeği’ ve ‘Kolb Öğrenme Sitilleri Ölçeği’ ile toplanmıştır. Verilerin analizinde, Mann-Whitney U
ve Kruskal Wallis H analiz tekniği kullanılmıştır. Ayrıca, veriler betimsel olarak da incelenmiştir. Yapılan
analizlerde, öğrencilerin öğrenme stilleri ile toplam matematik tutum puanları arasında anlamlı bir farklılığa
rastlanmıştır. Anne –baba eğitim düzeyleri ile öğrencilerin toplam matematik tutum puanları arasında anlamlı bir
farklılığa rastlanmıştır. Öğrencilerinin cinsiyetlerine göre toplam matematik tutum puanları arasında; algılanan
matematik başarı düzeyi boyutunda anlamlı farklılık, matematik derslerine karşı olan ilgi boyutunda anlamlı farklılık,
matematiğin önemi boyutunda anlamlı bir farklılık olmadığı bulgularına rastlanmıştır. Ayrıca, öğrencilerin ailelerinin
aylık toplam gelirine göre toplam matematik tutum puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı bulgusuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: üstün yetenekli öğrenciler, üstünlerin eğitimi, üstünlerin matematiğe ilişkin tutumları

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.