Bilim ve Sanat Merkezleri: Mevcut Durumları, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Melike ÖZER KESKİN, Nilay KESKİN SAMANCI, Solmaz AYDIN

Özet


ÖZET: Bu araştırmada Bilim ve Sanat Merkezlerinin (BİLSEM) mevcut durumları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.
Bu amaçla BİLSEM’ler; fiziki ortamları, araç-gereç yeterlilikleri, eğitim programları, öğrenci seçimi ve tanılaması,
öğretmenlerin seçimi, aile-öğrenci-öğretmen işbirliği gibi çeşitli unsurlar açısından incelenmiştir. Ayrıca bu
merkezlerin işleyişinde öğrencilerin seçimi ile başlayan süreçte gerek merkez yöneticilerinin gerekse öğretmenlerin
ve bu merkezde öğrenim gören öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Tarama modelinde
betimsel bir çalışma olan bu çalışmanın örneklemini 7 farklı coğrafik bölgeden yansız atama yöntemiyle belirlenmiş
olan 7 ildeki (Ankara, İstanbul, İzmir, Malatya, Şanlıurfa, Adana ve Trabzon) Bilim ve Sanat Merkezleri
oluşturmuştur. Araştırmada nicel ve nitel veri toplama tekniklerinin birlikte kullanıldığı karma araştırma metodu
kullanılmıştır. BİLSEM’lerde görev yapan yönetici ve öğretmenlere uygulanan ve araştırmacılar tarafından
geliştirilmiş olan anket uygulamaları araştırmanın nicel boyutunu; yönetici ve öğretmenlerle gerçekleştirilen yarıyapılandırılmış
görüşmeler ise araştırmanın nitel boyutunu oluşturmaktadır. Elde edilen veriler ilgili literatür ışığında
tartışılmış ve çözüm önerilerinde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: üstün yetenekli öğrenciler, üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi, bilim ve sanat merkezleri

Referanslar


Abraham., G. C. (1982). Gifted education: the recruitment/selection process of teachers for gifted

elementary programs and the perceptions of teachers and principals. Unpublished doctoral thesis.

University of Southern California.

Fiedler, E.D., Lange, R. & Wibebrenner, S. (2002). Guest editors' comments on in search of reality:

Unraveling the myths about tracking, ability grouping, and the gifted, Roeper Review, 24:3, 108-

Gökdere, M., & Ayvacı, H. Ş. (2004). Sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli çocuklar ve özellikleri ile

ilgili bilgi seviyelerinin belirlenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18,

-26

Gökdere, M., & Çepni, S. (2004). Üstün yetenekli öğrencilerin fen öğretmenlerinin hizmet içi

ihtiyaçlarının değerlendirilmesine yönelik bir çalışma; Bilim sanat merkezi örneklemi, GÜ, Gazi

Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı 2, 1-14.

Gökdere, M., (2004). Üstün yetenekli çocukların fen bilimleri öğretmenlerinin eğitimine yönelik bir

model geliştirme çalışması, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora

Tezi, Doktora Tezi.

Gökdere, M., Bacanak, A. & Çepni, S. (2004). Eğitim teknolojilerinin üstün yetenekli öğrencilerin fen

eğitiminde kullanımı üzerine bir çalışma: Bilim sanat merkezleri örneklemi, TOJET, 3(2), 149-

Gross, M. U. M. (2005). Exceptionally Gifted Children. London and New York: Routledge Falmer.

Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

MEB. (2007). Millî Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi, 15.01.2010 tarihinde

“http://orgm.meb.gov.tr/” adresinden alınmıştır.

MEB. (2010). T.C. Millî Eğitim Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı, Bilim ve Sanat Merkezleri

Süreci (Üstün Yetenekli Bireylerin Eğitimi) İç Denetim Raporu, 2010/14, Ankara.

MEB. (2013). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Üstün

Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Planı 2013-2017, Ankara.

Renzulli, J. S. (1997). The enrichment triad model: A guide for developing defensible programs for

gifted. Mansfield Centers CT: Creative Learning press.

Renzulli, J. S. (1999). Reflections, perceptions, and future directions. Journal for the Education of the

Gifted. 23(1), 125-146.

Renzulli, J.S., & Reis, S. M., (1985). The shoolwide enrichment model: A comprehensive plan for

educational excellence. Mansfield Center, CT: Creative Learning Pres.

Tebliğler Dergisi. (2001). Bilim Sanat Merkezleri Yönergesi, Sayı: 2530, Cilt: 64.


Tam Metin: PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.